Ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις
Δημοσιεύσεις σε  ακαδημαϊκά  περιοδικά με διαδικασία κρίσης (journals)

 

1.       “Development Paths In The Knowledge Economy: Innovation and Entrepreneurship in Greece” (With Sp. Repousis), Journal of The Knowledge Economy, Doi 10.1007/S13132-013-0176-1, November 2013.

2.       “Regulatory Framework αnd Deposit – Investment Guarantee Fund in Greece” (With Sp. Repousis) Journal of Financial Regulation and Compliance, (Forthcoming 2014).

3.       “International Development Assistance and Economic Growth: The Case of Four Southeast European Countries” (With Sp. Repousis), South Eastern Europe, Vol. 37 (3), pp. 265–282, 2013.

4.       “Reconstructing The Balkans: Lessons For Donors And Recipients” (With N. Tzifakis), South Eastern Europe , Vol. 37 (3), pp. 255–264, 2013.

5.       “Motivations of migrant entrepreneurship in Greece: A Factor Analysis Approach” (with K.Skandalis), Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 19, 4, pp. 627-639, 2012.

6.        “The Impact of adoption and circulation of Euro on the Performance of Greek Banking Sector" (with. Sp. Repousis). International Research Journal of Finance and Economics, Issue 84, 159-166, 2012.

7.       “Merging activity in Greek Banking Sector: measuring employees’ performance and implementing Transformative Learning” International Journal on Integrated Information Management, (with Sp. Repousis), 2012.

8.       “The impact of leverage and other key variables on business performance: evidence from Greece” (with K. Skandalis) International Journal of  Economics & Business Research DOI: 10.1504/IJEBR.2012.047423 ,Vol.4, No.4 pp.472 – 484, 2012.

9.       "Foreign Direct Investment and International Openness: the case of developing economies", (with K. Skandalis), Social Indicators Research, DOI: 10.1007/s11205-011-9806-9Online First™,  Volume 106, Number 2, 323-331, 2012

10.    “Underground Banking or Hawala and Greece – Albania Remittance Corridor” (with Sp. Repousis), Journal of Money Laundering Control, Volume: 14 Issue: 4, pp. 313 – 323, 2011.

11.   "Capital Allocation in the Greek regions" (with E. Daskalopoulou), Journal of Policy Modeling , Volume 33, Issue 6, November-December 2011, pp. 866-888.

12.   “The impact of mergers and acquisitions on the performance of Greek Banking Sector: An Event Study Approach”  (with. Sp. Repousis), International Journal of Economics and Finance, Vol. 3, No.2, May, pp. 89-100, 2011.

13.   “The Impact of Terrorism on Greek Banks’ Stocks: An Event Study” (with. Sp. Repousis). International Research Journal of Finance and Economics issue 51, pp. 88-96, 2010.

14.    “Factors Affecting Firms’ Performance: The Case of Greece” (with K. Skandalis)  Global Business and Management Research: An International Journal, VOL. 2, Nο.2 & 3, pp. 184-197, 2010.

15.   “Regional determinants of manufacturing start-ups in Greece: evidence on the effect of agglomeration economies” (with E. Daskalopoulou).  Applied Economics Letters, Volume 17, Issue 18, 2010, 1841 – 1844.

16.    “A comparative study of business incubators and technoparks in the EU” (with E. Daskalopoulou and A. Petrou). International Journal of Innovation and Regional Development Vol. 2, No. 3, 2010, pp. 198-220.

17.    “Firm’s management competence: Does it matter?” (with K. Skandalis and Anna Merika). International Journal of Business and Economics , vol. 7, no. 2, 2008.

18.    “Entrepreneurship and the spatial context: evidence on the location of firm births in Greece” (with I. Daskalopoulou).  Review of Urban and Regional Development Studies, vol.20,no.3, 2008, 179-193.

19.    “Socioeconomic indicators for analyzing Convergence: the case of Greece: 1960-2004.” (with G. Fotopoulos). Social Indicators Research,, vol. 93, no. 2, (2008) pp. 315-330

20.   Motives and marketing strategy: Greek companies exporting to South-East European markets” (with K. Skandalis). South-Εastern Europe Journal of Economics 2, (2008), 227-244.

21.   Export motivations and barriers: A case study Greek exporting firms to four South-Eastern European Countries” (with K. Skandalis). Global Business and Economics Review Volume 10 - Issue 4 – 2008, 430 – 448.

22.    “Migrant Labor and Its Implications on a Small Scale: Contemporary Greece” (with Konstantinos S. Skandalis & Constantine P. Danopoulos) Journal of the Hellenic Diaspora Vol 34, No. 1 &2, 2008,  pp. 47-66.

23.    “Motivations and barriers of export performance:  Greek exports to the Balkans” (with K. Skandalis) Journal of Southern Europe and the Balkans Vol.10 No.3, 2008, pp.377-392.

24.   Regional and sectoral location patterns of new firms: the case of Greece  (with Ir. Daskalopoulou) Regional and Sectoral Economic Studies   (2008) Vol. 8.2.

25.   “Currency crises in transition economies: some further evidence” (with D. Dapontas). Journal of Economic Issues Vol. XLII No. 4 December 2008, 1083-1099.

26.   An Assessment of the Community Support Framework  (CSF) funding towards the tourist sector: the case of Greece” (with D. Giannias and Chr. Konstandopoulos). Regional and Sectoral Economic Studies   (2007) Vol.7.1, 47-66.

27.   "Do Conservative Governments make a difference in Fiscal Policy? Evidence from the US and the UK", Journal of Economic Issues, 2007, vol. 41, no. 3 pp. 863-872 (with G.Manolas).

28.   "Regional Disparities as Barriers to the Transition to a Market Economy: The Russian Experience ", Journal of Developing Areas , - Vol. 38, Number 2, Spring 2005, pp. 55-70, (with D.Giannias and Cheprunko Alexandrovich).

29.    "Κοινωνική Ενσωμάτωση και Οικονομική Πολιτική στα Χρόνια της Δικτατορίας στην Ελλάδα, 1967-74: Ο Ειδικός Ρόλος του Αγροτικού Τομέα", Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τεύχος 23, 2004, σσ. 107-137  (μετά του Β Πατρώνη).

30.   "Income and environmental indices in Central and Eastern Europe and Greece" International Review of Economics and Business, 2004, Vol. LI, No. 3, pp. 447-464, September (with D.Giannias and G.Giannias).

31.   "Economic Policy in Greece, 1974-2000: Nationalization, State's Intervention or Market Forces?" Entreprises et Histoire, 2004, No 37, pp. 120-134 (with V. Patronis).

32.   "Exchange Rate Intervention, Market Efficiency and     Asset Market Return: The Greek Experience"  Ekonomia , 2004, Vol.7, No.1. Summer (with D.Chionis).

33.   "Regional vs Environmental Policies for a Balanced Economic Development: The Case of the Former Soviet Union", Journal of Southeast European  and  Black Sea Studies 2004, Vol.4, No. 3, pp. 419-433 (with Giannias D. and Fotopoulos G.).

34.   "Economic Growth and the Environment: the EU case" Journal of Developing Areas  2003, Vol 37, number 2, pp. 1-11 (with Cheprunko Alexandrovich.and Giannias D.).

35.   "Currency crises in transition economies" Acta Oeconomica , 2003, Vol. 53 (2) pp175-194 (with D.Chionis).

36.   "High inflation episodes in transition economies: An Empirical Analysis" Current Politics and Economics of Europe, 2003, Vol. 12, Number 1, pp.21-32. Έχει επίσης ανατυπωθεί στο Central and Eastern Europe in Transition, Frank Columbus (editor), pp. 67-78, Nova Science Publishers, New York (with D. Chionis and G. Giannias).

37.   "Firm and household mobility in the presence of variations in regional characteristics" The Annals of Regional Science , 2002, Vol. 36, No.4, pp.299-313 (with Giannias D.).

38.   "Barriers to the transition of enterprises from central plan to marklet economy: The Balkan case" Journal of Southern Europe and the Balkans, Volume 4, number 2, pp. 191-205 (with Chionis D).

39.   "Greece's Trade with the Balkan Countries: Is it too little?" Journal of Economic Integration, (2002),Vol 17, No.3 (with D.Chionis and G.Zanias).

40.   "South-East Europe in Transition: Problems and Prospects"  Current Politics and Economics of Russia, Eastern and Central Europe,  Vol. 17, number 2, pp. 143-161. Έχει επίσης ανατυπωθεί στο Chapter 1, pp. 1-19, in Frank Clumbus (Editor) Central and Eastern Europe in Transition, Vol. 6, Nova Science Publishers, New York, 2002.

41.   "An empirical investigation of Greek-Balkan bilateral trade", Eastern European Economics, 2002, 40 (5): 6-32 SEP-OCT (with Chionis D.).

42.   "Συγκλίσεις και αποκλίσεις της ποιότητας ζωής στην Ελλάδα: 1960-2000", ΑΕΙΧΩΡΟΣ,2002, τόμος 1,τεύχος 2 (μετά των Γιαννιά Δ., και Γ. Φωτόπουλου).

43.   "Οικονομική Ανάπτυξη και Σύγκλιση στους Νομούς της Ελλάδας 1970-1994. Εναλλακτικές Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις", ΑΕΙΧΩΡΟΣ ,2002, τόμος 1, τεύχος 1, σσ. 60-91 (μετά των Γιαννιά Δ., και Γ. Φωτόπουλου).

44.    "An Assessment of the European Union Policy towards the New Independent States" The European Union Review, 2001, Vol.6, No.1-2, pp. 153-168 (with Giannias D, and D. Chionis).

45.   "Economic integration between the European Union (EU) and the Transition Economies of Central European Initiative (CEI) Countries" Post-Communist Economies, 2001, Vol. 13, no 1, March (with Chionis D.).

46.   "Prices and Exchange Rates under Hyperinflation: the Bulgarian Experience" International Review of Economics and Business, 2001, vol. 48, (2), June, 271-284 (with D.Chionis).

47.    "A method for evaluating a region’s economic and environmental situation: the case of East Asian countries" Journal of the Asia Pacific Economy , 2001, Vol. 6 (1), February , pp. 61-75 (with Giannias D. and G. Manolas).

48.   "Conditional volatility measures of inflation uncertainty: evidence from the Greek experience", Economic Analysis & Policy, 2000, Vol.30.No 2, September, pp.145-156 (with D.Chionis).

49.   "Foreign Direct Investment and Real Exchange Rate Interlinkages",  Open Economies Review , 2000, vol. 11, No.2, pp. 135-148 (with Kosteletou L).

50.   "An Analysis of Trade Relations between the European Union and the Economies of Central and Eastern Europe"  Journal of  Economic Integration, 1999, vol. 14, No. 4, pp. 651-664 (with Ch, Papazoglou).

51.   "An Assessment of Real  Exchange Rate Movements in the Transition Economies of Central and Eastern Europe, Post-Communist Economies 1999, Vol. 11, no.2, 299-318.

52.   "Quality of Life Indices for Analyzing Convergence in the EU", Regional Studies, 1999, Volume 33, Number 1, pp.27-35 (with Giannias D. and Manolas G).

53.   "Αναπτυξιακά Χαρακτηριστικά και Περιφερειακές Ανισότητες στην Ελλάδα",  ΤΟΠΟΣ 1998, τεύχος 15/98, σ.σ. 67-79 (μετά των Δ. Γιαννιά και Γ. Μανωλά) .

54.   "The White Paper on Growth, Competitiveness and Employment and the Greek Small and Medium Sized Enterprises", Small Business Economics, 1998, vol. 11, issue 3, November, pp.201-214.

55.   "Focusing Regional and Environmental policies in the EU through the Development of Environmental Quality Indices", 1998, European Environment, Vol. 8, Number 3, May-June 1998, pp. 86-93 (with Giannias D).

56.   "An Assessment of Foreign Direct Investment towards the BSEC Transition Economies" Economia Internazionale, 1997, Volume L, Number 3, August, pp. 475-487 (with Ch. Papazoglou).

57.   "The relationship between government budget deficits and interest rates in Greece"  International Review of Economics and Business , 1997, Vol. 44 (1997), No. 4, 807-817 (with Ch. Papazoglou and G Manolas).

58.   "Περιφερειακές Ανισότητες στην Ελλάδα, 1961-1991", ΤΟΠΟΣ 13/1997, σσ. 47-61 (μετά των Δ. Γιαννιά και Γ. Μανωλά) .

59.   "Sectoral Effects of Exchange Rate Uncertainty on Trade: The Greek Experience 1979-1989", Greek Economic Review, 1993, Vol. 15, Number 2, December 1993, pp.45-64.

 

Δημοσιεύσεις  σε επιστημονικές σειρές και συλλογικούς τόμους με κριτές (Διεθνείς εκδόσεις)

 
60.   “Greece’s Way Out of the Crisis: A Call for Massive Structural Reforms”, (with Spyridon Repousis) in P. Sklias and N. Tzifakis (eds.), Greece’s Horizons, The Konstantinos Karamanlis Institute for Democracy Series on European and International Affairs, Heidelberg: Springer 2013.

61.   “A New Methodological Approach of Job Requirement Assessment”, (with George M. Korres, George Tsobanoglou and Aikaterini Kokkinou) in G. Carayannis and G. M. Korres (eds) Socio-Economic Integration: Lessons & Prospects, Springer, London 2012.

62.   “Introduction” in Panagiotis Liargovas (Editor) Greece: Economic, Political and Social Issues¸, Nova Science Publishers, New York, 2012.

63.   “Is a “bad bank” solution for a possible future Greek banking crisis?” in Panagiotis Liargovas (Editor) Greece: Economic, Political and Social Issues, Nova Science Publishers, New York, 2012 (with Sp. Repousis).

64.   “Anti-money laundering and anti-fraud methods to detect and prevent occupational fraud in the Greek public sector” in Panagiotis Liargovas (Editor) Greece: Economic, Political and Social Issues, Nova Science Publishers, New York, 2012 (with Sp. Repousis).

65.   "Evaluating Environmental and Regional  Policies in the European Union through the Use of Environmental Quality Indices” in Candace M. Baird ( Editor) Social Indicators Statistics Trends and Policy Development , Nova Science Publishers, New York, 2011 (with Panagiotis Evangelopoulos, Dimitrios Giannias, and Loukas Tsironis).

66.   “Entrepreneurship and Innovation: Evidence from the Development of Business Incubators” chapter 7, pp. 187-21, in Korres George (editor) Women Participation and Innovation Activities. Knowledge Based Economy, The Women Press, Dehli, India, 2009, (with Daskalopoulou Ir. And Petrou An.).

67.    “Regional Disparities and the Effects of Innovation Activities on regional Integration” pp. 199-226, in Korres George (editor) Regionalisation, Growth and Economic Integration, Physica-Verlag Heidelberg, September 2007 (with George Korres and Constantine Tsamadias).

68.   “Economic and Social Cohesion in the Enlarged Union” chapter 7 in Stefanou  K (editor) Adjusting to EU Enlargement: Recurring Issues in a New Setting, , Northampton, MA: Edward Elgar, 2006.

69.   "PPP relationship and real exchange rates revised: the non-linear case" chapter 5 , pp. 65-79,  in  Albert Tavizde (editor) Progress in Economic Research, Volume 10, Nova Science Publishers, New York, 2005 (with D. Chionis).

70.   "The Economic Imperative: Prospects for Trade Integration and Business Cooperation" Chapter 7 in Mustafa Aydin and K. Ifantis (eds) Greek-Turkish Relations. Overcoming the Security Dilemma in the Aegean, Routledge, London and New York, 2004.

71.   "Greek-Turkish Economic Relations" chapter 2.6. pp. 133-148 in Gulay Gunluk-Senesen and Ch. Kollias (eds) Greece and Turkey in the 21st Century: Conflict or Cooperation? The Political Perspective, Nova Science Publishers, New York, 2003.

72.   "Regional Inequalities and Balanced Development in South-Eastern Europe", in P. Liargovas and G. Petrakos (eds), Regional Development and Cross-border cooperation in South-eastern Europe, University of Thessaly Press, 2003, pp. 43-60 (with D.Giannias).

73.   "Regional Development and Cross-border cooperation in South-eastern Europe: An Introduction", in P. Liargovas and G. Petrakos (eds), Regional Development and Cross-border cooperation in South-eastern Europe, University of Thessaly Press, 2003, pp. 1-10 (with G. Petrakos).

74.   "The Changing role of the Greek state in view of the European Monetary Union" in Contemporary Greece and Europe, A. Mitsos and E. Mosialos (eds), ASHGATE press, pp. 205-221, London, 2000.

75.    “Economic and Monetary Union and the Enlargement of the EU” in P. Liargovas (editor), The Enlargement of the European Union: Prospects and Problems, , ELIAMEP, 2000.

 

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικές σειρές και συλλογικούς τόμους με κριτές (Ελληνικές εκδόσεις)

76.   «Η σημασία των Θερμοκοιτίδων Επιχειρήσεων στην Οικονομική ανάπτυξη» στο Ν. Μαραβέγιας (επιμ) Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία. Από τη Θεωρία στην Πράξη, σελ. 41-63, εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα 2012.

77.   «Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση και η Ελλάδα» σελ. 283-296 στο Ι. Βαληνάκης (επιμ) Ελληνική Εξωτερική και Ευρωπαϊκή Πολιτική 1990-2010, εκδόσεις Ι.ΣΙΔΕΡΗΣ, Αθήνα 2010.

78.   «Ο Κοινοτικός Προϋπολογισμός, η Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική και η Ελλάδα» σε. 297-318 στο Ι. Βαληνάκης (επιμ) Ελληνική Εξωτερική και Ευρωπαϊκή Πολιτική 1990-2010, εκδόσεις Ι.ΣΙΔΕΡΗΣ, Αθήνα 2010.

79.   «Αρκαδία: Οικονομική και κοινωνική ζωή» στο Αρκαδία, ιστορία τέχνες, άνθρωποι, Εκδόσεις Μίλητος, Αθήνα, 2010.

80.    «Οικονομικές Διαστάσεις της Μετανάστευσης» στο Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, Ξ. Κοντιάδης & Θ. Παπαθεοδώρου (επιμ), σελ. 189-202, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2007.

81.   "Η Ελληνική Οικονομία μετά την ένταξη στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) " στο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ. Οικονομία, Κοινωνία, Πολιτικές, σελ. 95-112, Εκδόσεις Διονικός, Αθήνα 2006.

82.   "Διλήμματα της Οικονομικής Πολιτικής: Από τα Σταθεροποιητικά προγράμματα (1985-87) και (1991-93) στο Πρόγραμμα Σύγκλισης (1994-99)"  στο Κοινωνική Αλλαγή στη Σύγχρονη Ελλάδα (1980-2001), σελ. 407-435,   Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, Αθήνα, 2004 (με τον Β. Πατρώνη).

83.   "Οικονομική Πολιτική στην Ελλάδα, 1974-2000: Εθνικοποιήσεις, κρατική παρέμβαση ή οικονομία της αγοράς; ", σσ.165-182 στο Οικονομία και Πολιτική στη Σύγχρονη Ελλάδα, Θ. Σακελλαρόπουλος (επιμ), εκδόσεις Διονικός, 2004.

84.   "Διλήμματα της Οικονομικής Πολιτικής. Κρατικοποιήσεις και Αποκρατικοποιήσεις στην Ελλάδα, 1974-2000", σσ.515-538 στο Μελέτες προς τιμήν του Καθηγητού Απόστολου Λάζαρη, Πανεπιστήμιο Πειραιώς , 2003 (με τον Β. Πατρώνη).

85.   "Η Τουρκική Οικονομία και οι Προοπτικές Ελληνοτουρκικής Οικονομικής Συνεργασίας" σσ. 215-248, στο Η Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Μέλλον της Τουρκίας, Π.Καζάκος, Π. Λιαργκόβας, Νότης Μαριάς, Κ. Μπότσιου, Κ. Πολυχρονάκη, εκδ. ΣΙΔΕΡΗΣ, Ιούλιος 2001, Αθήνα

86.   "Οικονομική και κοινωνική συνοχή: ιστορική αναδρομή και σημερινοί  προβληματισμοί" σσ   111-124, στο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: Επίκαιροι  Προβληματισμοί Α. Μοσχονάς (επιμ), εκδόσεις Εξάντας, 2000.

87.   "Η Νέα Διεθνής Πολιτική Οικονομία" σσ. 123-156 στο Τσινισιζέλης Μ. & Υφαντής Κ. (επιμ), Σύγχρονα Προβλήματα Διεθνών Σχέσεων, εκδόσεις ΣΙΔΕΡΗΣ, Αθήνα 2000.

88.   "Making Europe Operational without Risking Fragmentation" στο Η Αναθεώρηση της Συνθήκης του Μάαστριχτ και η Σημασία της για το Μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Π. Καζάκος, Π. Λιαργκόβας και Ε Φωκά (επιμ.), Εκδ. ΣΙΔΕΡΗΣ, Αθήνα 1997, 139-142 (με τον  Π. Καζάκο).

89.   "Η Ελλάδα και η μελλοντική χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την επικείμενη διεύρυνσή της: Προσδιορισμός του κόστους της διεύρυνσης και των συνεπειών που αυτή συνεπάγεται" στο Η Αναθεώρηση της Συνθήκης του Μάαστριχτ και η Σημασία της για το Μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Π. Καζάκος, Π. Λιαργκόβας και Ε Φωκά (επιμ.), Εκδ. ΣΙΔΕΡΗΣ, Αθήνα 1997 (μετά του Π.Καζάκου).

90.   "Η Οικονομική Διάσταση της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας", σελ. 31-43, στο Οι Νέες Προοπτικές της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας, Κείμενα Έρευνας και Τεκμηρίωσης, αριθμ. 36, Οκτώβριος , ΕΚΕΜ, Αθήνα, 1995.

 

Μονογραφίες-βιβλία

91.   Οδηγός Επιχειρήσεων για την Αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα 2012 (μαζί με Σπ. Ρεπούση).

92.   Χρέος, Δανεισμός και Χρεοκοπία: Ελληνικές και Διεθνείς Εμπειρίες, Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα 2011 (μαζί με Σπ. Ρεπούση).

93.   Entrepreneurship Incubators and Economic Growth. An across countries empirical analysis, Nova Science Publishers, New York, 2010 (with Anastasia Petrou, and Daskalopoulou, Irene).

94.   Σύγχρονα Θέματα Ελληνικής και Διεθνούς Οικονομίας, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα 2010.

95.   Η Νέα Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ελλάδα, Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (ΕΚΕΜ), εκδ. Παπαζήσης, Αθήνα 2007  (333 σελ. με τον Γ. Ανδρέου).

96.    Ξένες Άμεσες Επενδύσεις και Ανταγωνιστικότητα: η Εμπειρία της Ελλάδας και άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2007 (250 σελ).

97.   Η Ελληνοτουρκική Οικονομική Συνεργασία, - Δυνατότητες και Περιορισμοί στο νέο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο (Τελωνειακή Ένωση - Μεσογειακή Συνεργασία) Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα Οκτώβριος 1997 (243 σελίδες, μετά του Π. Καζάκου).

98.   Μεταρρύθμιση και Οικονομική Συνεργασία στη ΝΑ Ευρώπη, Ιονική Τράπεζα, εκδόσεις ΓΝΩΣΗ, 1996 (502 σελίδες, μετά του Π.Καζάκου).

99.   Συναλλαγματικός Κίνδυνος και Εμπόριο, εκδόσεις Gutenberg, Δεκέμβριος 1994, Αθήνα (150 σελίδες).

 

Διδακτικά εγχειρίδια

100.            Οικονομική της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, (μαζί με Κόττιο Άγγελο και Κορρέ Γ) Εκδόσεις Σταμούλης, Αθήνα 2010

101.            Οικονομική των Επιχειρήσεων, Θεωρία, Ασκήσεις, Εφαρμογές, Εκδόσεις Σταμούλης, 350 σελίδες (μαζί με Κορρέ Γ), Αθήνα 2009.

102.            Εισαγωγή στις Τραπεζικές Σπουδές. Α. Το νομισματικό και χρηματοπιστωτικό περιβάλλον. Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, Αθήνα 2006 (μαζί με Γαλιάτσο κ., Σαχινίδη Φ. και Τασιάκο Κ.).

103.            Τουριστική Οικονομία, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, Αθήνα, 2003 (250 σελίδες, Διδακτικό εγχειρίδιο της Β τάξης Τεχνικού Λυκείου, μετά του Δ. Λαγού).

 
Επιμέλειες Βιβλίων

104.            Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση αναπτυξιακών προγραμμάτων, επιμ. (με Aστ. Χουλιαρα), , Αθήνα: Παπαζησης, 2013.

105.            Greece: Economics, Political and Social issues, P. Liargovas (editor), Nova Science Publishers, 2012, New York.

106.            Regional Development and Cross-border cooperation in South-eastern Europe, University of Thessaly Press, 2003 (with G Petrakos).

107.            Η Αναθεώρηση της Συνθήκης του Μάαστριχτ και η Σημασία της για το Μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (μετά των Π. Καζάκου, και Ε Φωκά), Εκδ. ΣΙΔΕΡΗΣ, Αθήνα 1997.

108.            The Enlargement of the European Union: Prospects and Problems, ELIAMEP, Athens 2000.

109.            What future for the European Union? The Intergovernmental Conference of 1996, P.Liargovas and P. Kazakos (eds.), ELIAMEP, Athens, (English-Greek).

 
Δημοσιευμένες επιστημονικές μελέτες κατόπιν κρίσης και επιλογής

110.            "Δομικά προβλήματα της βιομηχανίας για την εφαρμογή της Λευκής Βίβλου στην Ελλάδα", Κείμενα Έρευνας και Τεκμηρίωσης αριθμ. 24, Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (ΕΚΕΜ,190 σελ.), Ιούνιος 1997 (μετά της Λ. Τσιπούρη). Κριτές της μελέτης: Καθ. Θ. Γεωργακόπουλος, Αν. Καθηγήτρια Ε. Λουρή, Ερευν. ΚΕΠΕ Γ. Κάτσος.

111.            Η απασχόληση στην Ελληνική Χαλυβουργία"  (σε συνεργασία με Π. Αλεξάκη, Χ. Πιτέλη, Ι. Τσώλα, Μ. Ιατρέλη και Λ. Ζάραγκα), 167 σελ., Μελέτες Νο. 3, Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας,  Αθήνα, Οκτώβριος 1997.Εσωτερική κρίση και αξιολόγηση από το ΕΙΕ.

112.            "Σταθεροποιητικά προγράμματα: η εμπειρία της Ελλάδας και άλλων Ευρωπαϊκών χωρών". Κείμενο εργασίας EKEM,13/92, Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών, Δεκέμβριος 1992 (75 σελ.). Κριτής της μελέτης: Καθ. Λ. Κατσέλη.

Λοιπές δημοσιεύσεις

113.             «Ο Νόμος για το Ιατρικό Απόρρητο: Μια Περίπτωση Διοικητικού κανόνα, με Ανάλυση της Δυνατότητας Επιβολής του» (μαζί με Ν. Μπιλανάκη), Επιθεώρηση Υγείας, Ιούνιος 2005.

114.            "The economy of Greece", pp.161-208  in G. Douskas and P. Smerlas (eds), About Greece, Ministry of Press and Mass Media, Secretariat General for Information, Athens, 2001 (with P. Kazakos).

115.            “The Contribution of a Changing Greece to The European Union”, (1998) Conference Report (with D. Xenakis), South European Society and Politics, 3:1, 185-197.

116.            "Η Διεθνής και Ευρωπαϊκή Οικονομία και η Ελληνική Οικονομική Πολιτική" στο Ανασκόπηση 2003: Η Ελλάδα και ο Κόσμος 2002-03, Θ. Κουλουμπής, Θ. Ντόκος και Α.Κιντής (επιμ), εκδ. ΣΙΔΕΡΗΣ, Αθήνα.

117.            "Οι συνέπειες της τρομοκρατίας για τη διεθνή οικονομία", σσ. 39-45, στο  Ανασκόπηση 2002: Η Ελλάδα και ο Κόσμος 2001-02, Θ. Κουλουμπής, Θ. Ντόκος και Α.Κιντής (επιμ), εκδ. ΣΙΔΕΡΗΣ, Αθήνα.

118.            "Ποιότητα Ζωής και Οικονομική Ανάπτυξη στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης"  σσ. 289-294, στο Ανασκόπηση 2001: Η Ελλάδα και ο Κόσμος 2000-01, Θ. Κουλουμπής, Θ. Ντόκος και Α.Κιντής (επιμ), εκδ. Παρατηρητής, Αθήνα.

119.            "Ο ρόλος της Ελλάδας στις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις" Επετηρίδα Αμυντικής & Εξωτερικής Πολιτικής '98: Η Ελλάδα και ο Κόσμος 1997-98, Γ. Βαληνάκης και Δ. Τριανταφύλλου (επιμ), εκδ. Παρατηρητής, Αθήνα.